متن خاص کوتاه انگلیسی با معنی (54 متن کوتاه با مفهوم انگلیسی ویژه)

0 5


شاعران و نویسندگان بزرگ انگلیسی از ابتدا درباره موضوعات بسیاری نوشته و از همین رو این نویسندگان و همچنین آثار ایشان در سرتاسر جهان شناخته شده است. از همین رو ما امروز در سایت ادبی و هنری متن­ها می­خواهیم چندین شعر و متن خاص کوتاه انگلیسی را برای شما دوستان قرار دهیم. با ما باشید.

متن خاص کوتاه انگلیسی با معنی (54 متن کوتاه با مفهوم انگلیسی ویژه)

شعر و متن خاص کوتاه انگلیسی

Proud of you today, proud of you tomorrow, proud of you every single day because you’re one of the strongest people i know with the most beautiful heart ever

امروز بهت افتخار میکنم. در آینده بهت افتخار میکنم. هر روز خدا بهت افتخار میکنم چون تو یکی از قوی‌ ترین آدمها با زیباترین قلب دنیایی که میشناسم

God could put us poles apart but he chose to place us in each other’s heart

خدا میتونست ما رو به فاصله‌ی زمین تا آسمون از همدیگه دور کنه ولی بجاش تصمیم گرفت که ما رو تو قلب همدیگه جا بده

مطلب مشابه: متن قشنگ برای پست و زیر عکس (قشنگ ترین متن های کپشن)

شعر و متن خاص کوتاه انگلیسی

Notice how fast people change when you start saying “no”

حواست به این باشه که وقتی شروع میکنی به “نه” گفتن؛ چقدر سریع آدمها عوض میشن

If life can remove someone you never dreamed of losing, it can replace them with someone you never dreamt of having

اگه زندگى ميتونه آدمى كه هيچوقت فكر از دست دادنش رو نميكردى از زندگيت حذف كنه، ميتونه جاش رو با كسی كه داشتنش رو تو خوابت هم نميديدى پر كنه

Find someone who is proud to have you, scared to lose you, fights for you, appreciates you, respects you, cares for you and loves you

کسی رو پیدا کن که به داشتنت افتخار کنه، ترس از دست دادنت رو داشته باشه، واست بجنگه، بهت افتخار کنه، بهت احترام بذاره، واست ارزش قائل بشه و در نهایت دوستت داشته باشه

Some you love someone so much than not even the truth can change your mind

گاهی اوقات يكی رو انقدر دوست داری که حتی حقيقت هم نميتونه نظرتو عوض كنه

At a certain age, things are not misunderstandings or mistakes anymore. it’s your character, and i’m not with it

تو یه سن مشخصی، اتفاقات، دیگه سوتفاهم یا اشتباه تلقی نمیشن. اون در واقع شخصیت خودته، و من از درکش عاجزم!

شعر و متن خاص کوتاه انگلیسی

Treat people the way you want to be treated. talk to people the way you want to be talked to. respect is earned, not given

با مردم آنگونه رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود. آنگونه صحبت کنید که دوست دارید با شما صحبت شود. احترام کسب کردنی است، نه دادنی

Hangout with people who force you to level up

با آدمهايى بگرد كه مجبورت كنن خودتو بالا بكشى

Everyone is a genius. but if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid

– Albert Einstein

همه نابغه هستند! اما اگر يک ماهى رو بر اساس تواناييش در بالا رفتن از درخت قضاوت كنيد، كل زندگيش را با اين باور ميگذراند كه خنگ است

– آلبرت انیشتین

Nobody is superior, nobody is inferior, but nobody is equal either. people are simply unique, incomparable. you are you, i am i

هيچكس بالاتر نيست. هيچكس پايين تر نيست. اما هيچكس هم با كسی برابر نيست. انسانها منحصر به فرد و غير قابل مقايسه هستند. تو، تو هستی و من، من هستم

شعر و متن خاص کوتاه انگلیسی

Cheers to all the people who just want to be themselves and don’t care about fitting in

سلامتی همه ى اونايى كه خودشونن و اهميتی به همرنگ جماعت شدن نميدن

Life is so subtle sometimes that you barely notice yourself walking through the doors you once prayed would open

زندگى گاهى به قدرى ماهرانه عمل ميكنه كه تو به ندرت متوجه ميشی در حال عبور  از ميان درى هستی كه روزى براى باز شدنش دعا ميكردى

Your mind is a magnet. if you think of blessings, you attract blessings; and if you think of problems, you attract problems. always cultivate good thoughts and remain positive and optimistic

ذهن تو آهنرباست. اگه به نعمت فکر میکنی، نعمت جذب میکنی و اگه به مشکلات فکر میکنی، مشکلات رو به سمت خودت جذب میکنی. همیشه افکار خوب رو پرورش بده و مثبت و خوش بین باقی بمون

Don’t turn off my lights then complain about my darkness

وقتی روشنایی های منو خاموش میکنی، بعدش از تاریکیم شکایتی نداشته باش

Life has knocked me down a few times, it showed me things i never wanted to see. i experienced sadness and failures. but one thing for sure, i always get up

زندگى چند بارى زمينم زده، چيزهايى رو نشونم داده كه هيچوقت نميخواستم ببينم. غم و شكست رو تجربه كردم. اما از يه چيز مطمئنم، من هميشه بلند ميشم

مطلب مشابه: متن زیبا زیر عکس خودم خفن ( متن های خاص و زیبای کپشن )

شعر و متن خاص کوتاه انگلیسی

متن منحصربفرد انگلیسی

Happiness is not the absence of problems, it’s the ability to deal with them

خوشبختی فقدان مشکلات نیست، توانایی کنار آمدن با آنهاست

Good people exist. rare, but they exist. and when they cross, be mature enough to not play games. growing up is a decision, not a number

آدمهاى خوب وجود دارن، شايد كمياب باشن اما وجود دارن. و وقتی مسيرشون با تو تلاقى ميكنه، اونقدر بالغ باش كه باهاشون بازى نكنی. بزرگ شدن يک تصميمه نه فقط يک عدد

Be strong, be fearless, be beautiful. and believe that anything is possible when you have the right people there to support you

قوی باش، نترس، زیبا باش. و باور داشته باشید که هر چیزی زمانی امکان پذیر است که افراد مناسبی را برای حمایت از خودتان داشته باشید

شعر و متن خاص کوتاه انگلیسی

متن ویژه و خاص انگلیسی

What we achieve inwardly will change outer reality

آنچه در درون به دست می آوریم، واقعیت بیرونی را تغییر خواهد داد

Everyone should carefully observe which way his heart draws him, and then choose that way with all his strength

هرکس باید به دقت ببیند که قلبش او را به کدام سمت میکشد و سپس با تمام قدرت آن راه را انتخاب کند

Why do you like thunderstorms?

– Because it shows that even nature needs to scream sometimes

+چرا از طوفان و صاعقه خوشت میاد؟

– چون نشون میده حتی طبیعت هم گاهی احتیاج داره به اینکه فریاد بزنه و خودشو تخلیه کنه

Courage is not about taking risks unknowingly but putting your own being in front of challenges that others may not be able to

شجاعت به معنای ریسک کردن ناآگاهانه نیست، بلکه قرار دادن خود در برابر چالش هایی است که دیگران ممکن است قادر به انجام آن نباشند

مطلب مشابه: متن استوری خاص و مفهومی { 60 متن کوتاه خاص با مفهوم }

شعر و متن خاص کوتاه انگلیسی

متن با معنی انگلیسی کوتاه

Find someone who is proud to have you, scared to lose you, fights for you, appreciates you, respects you, cares for you, and loves you unconditionally

یکی رو پیدا کن که به داشتنت افتخار کنه، از دست دادنت براش ترسناک باشه، برات بجنگه، قدردانت باشه، بهت احترام بذاره، بهت اهمیت بده و بدون هیچ قید و شرطی دوستت داشته باشه

Remember who checks on you when you get a little quiet. those are your people

ببین وقتی یه کم آروم و گوشه‌گیر میشی کیا سراغتو میگیرن. اونا آدمهای متعلق به تو هستن

No matter how dirty they play with you, stay above it. don’t ever lower yourself to their level

مهم نیست که چقدر کثیف، بازیت میدن؛ تو همیشه ازشون بالاتر باش. هيچوقت سطح خودتو در حد اونا پایین نیار!

Be so kind that if someone leaves you, makes cruelty to himself/herself

اونقدر خوب باش که اگه کسی ترکت کرد به خودش ظلم کرده باشه

شعر و متن خاص کوتاه انگلیسی

Sometimes miracles are just people with kind heart happened to cross your road

گاهى وقتها معجزه، همون آدمهاى خوش قلبی هستن كه اتفاقى سر راهتون قرار ميگيرن

“I hope you get everything you deserve” the sweetest or the most evil thing to say to someone

“امیدوارم هرچیزی که لیاقتشو داری بدست بیاری” شیرین‌ ترین یا شرورانه‌ ترین چیز برای گفتن به کسی!

No matter how many times you fail never lose faith in your dreams

مهم نيست چند بار شكست ميخورى، ايمانت رو به روياهات از دست نده

You need you more than

You need them trust me

به خودت بيشتر از ديگران نياز دارى، بهم اعتماد كن

I didn’t leave because i stopped loving you, i left because the longer i stayed the less i loved myself

من نرفتم چون دست از دوست داشتنت کشیده بودم؛ من رفتم چون هرچقدر بیشتر میموندم، همونقدر کمتر خودمو دوست داشتم

مطلب مشابه: متن درباره هدف و تلاش کوتاه { جملات قوی درباره رسیدن به اهداف }

شعر و متن خاص کوتاه انگلیسی

With everything that has happened to you, you can either feel sorry for yourself or treat what has happened as a gift. Everything is either an opportunity to grow or an obstacle to keep you from growing. you get to choose

با تمام اتفاقاتی که برات افتاده، یا میتونی برای خودت متاسف باشی یا آنچه که اتفاق افتاده رو به عنوان یه هدیه تلقی کنی. همه چیز یا فرصتی برای رشده یا مانعی برای جلوگیری از رشدت. تو باید انتخاب کنی

On the difficult days, when the world is on your shoulders, remember that Diamonds are made under the weight of mountains

تو روزهای سخت، وقتی بار دنیا رو دوشته، به خاطر بیار ‌که الماسها زیر سنگینی کوه ها ساخته شدن

If you wish to create a new reality you must first let go of the one that no longer serves you, a glass that is already full cannot hold more water

اگه ميخواى واقعيت جديدى خلق كنی، اول بايد واقعيت قبلى كه ديگه به دردت نميخوره رو رها كنی. ليوانى كه لبريز هست جايى براى نگه داشتن آب بيشتر نداره

If you think the price of winning is too high, wait till you get the bill from regret! and that bill from regret is generational

اگه فکر میکنی بهای پیروزی خیلی زیاده، صبر کن تا ببینی بهای پشیمونی چقدره! و بهای پشیمونی نسل‌ها ادامه داره

شعر و متن خاص کوتاه انگلیسی

Close your eyes and think of the #BesT possible version of yourself. that’s who you really are, let go of any part of you that doesn’t believe it

چشمهايت را ببند و به بهترين نسخه ى خودت فكر كن. اين توئه واقعی ست. هر بخشی از وجودت كه باورش ندارد را رها كن

if someone disappoints you again and again, thank them for being consistent and walk away, smiling

اگر كسی بارها و بارها نا اميدت كرد، ازشون بخاطر ثابت قدمى شون تشكر كن و لبخندزنان دور شومنبع

Leave A Reply

Your email address will not be published.